משלוח חינם עד הבית בקניה מעל 299 ש"ח לכל חלקי הארץ! - זמני האספקה של ארגזי בירות זמני האספקה עד 8 ימי עסקים!

אספקה ומשלוח
 
המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו ע”י החברה (להלן: “המשלוח”) בכפוף לאמור בתקנון זה.
מובהר בזאת כי אספקת המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח תתבצע בכפוף לאישור העסקה ע”י החברה ואישור התשלום ע”י חברת האשראי.
בעת הזמנת המוצרים יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת אזורי החלוקה מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית מעת לעת להוסיף אזורים נוספים לרשימת אזורי החלוקה, לגרוע ממנה או לשנותה בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לתת הודעה מוקדמת מראש.
מודגש בזאת כי משלוח מוצרים אל הלקוח נעשה אך ורק למקומות הנמצאים ברשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר..
עפ”י מדיניות האספקה של החברה מוצרים שהוזמנו באתר ע”י הלקוח אמורים להימסר בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור לעיל (להלן: “מועד האספקה”). מובהר עם זאת שמועד האספקה האמור מתייחס למצב שגרה, וכי ייתכנו עיכובים במועד האספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.
מוסכם כי החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה מ 10 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה וכי הלקוח לא יהיה זכאי לסעד ו/או פיצוי כלשהו בשל כך.
החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה, אולם הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים במלאי של החברה. על כן, החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח את כל המוצרים שהוזמנו על ידו וללקוח לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
בעת קבלת ההזמנה מהלקוח החברה תבדוק אם כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח זמינים במלאי. במידה ומוצר אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח יהיה חסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח ותמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או במידה והלקוח מבקש זאת. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תזכה את הלקוח במלוא מחיר המוצרים שאינם זמינים במלאי.
המשלוח יימסר ללקוח אך ורק בכתובת שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “הכתובת המבוקשת”) , ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי הלקוח ובכפוף להיותו מעל ל-18 שנים.
 
במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במידה ובמועד החדש שתואם עם הלקוח לא יהיה הלקוח נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה.
 
בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הלקוח בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לעדכן מעת לעת את דמי המשלוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 
מובהר בזאת כי ניתן לאסוף את המוצרים מחנות החברה לפי שעות הפעילות המפורסמות באתר ובתיאום מול החברה מראש.
 
החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה
 
הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזת המקורית שלא נפתחה ו/או נפגמה, ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצרים שהוחזרו. מודגש כי החזרת המוצרים תתאפשר אך ורק כנגד הצגת החשבונית שהתקבלה מהחברה בגין רכישת המוצרים.
 
ככל שסיבת ביטול ההזמנה אינה נעוצה בפגם או אי התאמה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי הביטול”).
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי במידה וההזמנה תבוטל על ידי הלקוח לאחר אספקת המוצרים ע”י החברה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח, בנוסף לדמי הביטול, דמי משלוח בגין אספקת המוצרים בסך של 50 ₪.
 
מדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול ההזמנה שלעיל אינה חלה על טובין פסידים למיניהם (מוצרים מתקלקלים או מתכלים), ובכלל זאת (אך לא רק): יין ו/או שמפניה ו/או אייריש קרים ו/או ליקרים ו/או משקאות אנרגיה ו/או כל מוצר אחר שעלול להתקלקל עד להחזרתו לחברה (להלן: “טובין פסידים”).
 
מודגש בזאת שמכיוון שטובין פסידים (לרבות בקבוקי יין ומשקאות אנרגיה) עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, וכי לא יכולה להיות לחברה שליטה כיצד הוחזקו טובין פסידים שהוחזרו אליה, החברה לא תאפשר החזרת טובין פסידים ו/או ביטול עסקאות בגינם.
 
מובהר כי מדיניות החברה בכל הקשור לביטול עסקה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.


יצירת קשר


אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת המייל: info@aquavita.co.il .

אקווה וויטה שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני הספקה , אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי ,לחברה אקווה וויטה יש זכות שלא לספק הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מכירת מוצרי אלכוהול הינה לגילאי 18 ומעלה.

אנא אשרו את גילכם.

דילוג לתוכן