משלוח חינם עד הבית בקניה מעל 299 ש"ח לכל חלקי הארץ! - זמני האספקה של ארגזי בירות זמני האספקה עד 8 ימי עסקים!


כללי
 
תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר co.il (להלן: “https://aquavita.co.il/”).
כל האמור בתקנון זה ובאתר כולו מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנחיות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות של תקנון זה ו/או הוראה מהוראותיו.
בטרם ביצוע פעולה כלשהי ומיד עם כניסתך לאתר הינך מתבקש בזאת לקרוא בקפידה ובעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. השימוש באתר על כל חלקיו ובתוכן האתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלולים בו, ולרבות רכישת מוצרים כלשהם, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש במלואם.
 
הסכמה לתנאי השימוש
 
כל שימוש שיעשה באתר על כל חלקיו לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם גלוי למשתמש ובין אם לא, ולרבות קריאת מידע ו/או הצעות ו/או מודעות פרסום ו/או רכישת מוצרים מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש שלהלן במלואם וכלשונם כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי הנהלת האתר.
בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ובטרם תחילת השימוש בו הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את כל תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. תחילת השימוש באתר על כל חלקיו מותנית בקריאת תנאי השימוש שלהלן והסכמה לכל האמור בהם.
תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש והיא מעדיה כי המשתמש קרא את כל תנאי השימוש בקפידה והסכים לכל האמור בהם.
 
 
מהות האתר
 
אתר האינטרנט הוא אתר הפועל למכירת מוצרי יין, אלכוהול, משקאות חריפים למיניהם וכן משקאות קלים.
האתר הינו בבעלות חברת Aqua Vita (אקווה וויטה, ע.מ. 204400782 (להלן: “עוסק מורשה”).

 
תנאים לשימוש ורכישה באתר
 
השימוש באתר, ובכלל זה רכישת משקאות חריפים למיניהם, ייעשה בהתאם להוראות החוק והתקנות של מדינת ישראל. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השימוש באתר מותר אך ורק למי שעונה על כל התנאים הבאים:
אדם שהוא אזרח מדינת ישראל ו/או חברה שהתאגדה כדין בישראל ושכל בעלי מניותיה הרשומים בפנקס הינם אזרחי מדינת ישראל;
אדם שביום השימוש באתר מלאו לו 18 שנים ו/או חברה שהתאגדה כדין בישראל ושכל בעלי מניותיה הרשומים בפנקס מלאו להם 18 שנים. מובהר בזאת כי על אדם שגילו הוא פחות מ-18 שנים חל איסור מוחלט להשתמש באתר, ובכלל זאת רכישת משקאות אלכוהוליים למיניהם.
כל אדם המבקש להשתמש באתר ו/או לרכוש משקאות אלכוהוליים למיניהם יתבקש להצהיר כי גילו הוא מעל 18 שנים; החברה מביאה לידיעת המשתמש כי היא תבדוק את ההצהרה הנ”ל מעת לעת וכי המשתמש מסכים לכך.
ברשות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי שלהלן: ויזה, מסטרכארד, ישראכרט, דיינרס, אמירקן אקספרס,PayPal הרשום על שם המשתמש ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 
מדיניות רכישת מוצרים וביצוע הזמנות באתר
 
עם כניסתו לאתר הלקוח יוכל ליצור סל קניות משלו באמצעות הוספת מוצר אחד או יותר מתוך רשימת המוצרים המוצגים באתר.
לאחר סיום שלב מילוי סל הקניות יסיים הלקוח את שלב הרכישה בלחיצה על כפתור מעבר לקופה שם יועבר הלקוח לדף בו יתבקש להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
בסיום תהליך ההזמנה יתקבל אצל הלקוח דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר ההזמנה הייחודי של הלקוח שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

החרבה רשאית לבטל או להגביל את המבצעי וההטבות בכל עת.
הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שבאתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות וכי תמונות אלו נועדו לצורכי המחשה בלבד. הלקוח מצהיר בזאת כי אין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי התאמה ו/או שוני ו/או הבדל בין תמונה המוצגת באתר לבין המוצר שסופק ללקוח בפועל.
 ט.ל.ח.
אופן התשלום ואישור ההזמנה
 
בעת ביצוע ההזמנה יספק הלקוח את פרטי אמצעי התשלום ופרטי הקשר עם בעל אמצעי התשלום (להלן: “פרטי התשלום”).
התשלום יוכל להתבצע באמצעות PayPal או באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, מסטרכארד, ישראכרט, דיינרס, אמירקן אקספרס.
הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין ומאשר שהסליקה והחיוב של עסקאות האשראי יבוצע רק לאחר אישור ההזמנה ע”י החברה. לאחר מתן אישור על ביצוע ההזמנה יתבצע חיוב ויישלח ללקוח אישור הזמנה לכתובת הדוא”ל שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה. התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה אך ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור לעיל.
סליקת התשלום תתבצע ע”י גורם חיצוני ומאובטח מטעם החברה, והזמנה תיחשב כתקפה אך ורק לאחר שהחברה אישרה את ההזמנה והכל בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי.
הלקוח מצהיר בזאת כי הוא משתמש באמצעי התשלום בהתאם להוראות הדין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום ובידיעתו ו/או בהתאם להוראות מנפיק אמצעי התשלום.
 
אספקה ומשלוח
 
המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו ע”י החברה (להלן: “המשלוח”) בכפוף לאמור בתקנון זה.
מובהר בזאת כי אספקת המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח תתבצע בכפוף לאישור העסקה ע”י החברה ואישור התשלום ע”י חברת האשראי.
בעת הזמנת המוצרים יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת אזורי החלוקה מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית מעת לעת להוסיף אזורים נוספים לרשימת אזורי החלוקה, לגרוע ממנה או לשנותה בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לתת הודעה מוקדמת מראש.
מודגש בזאת כי משלוח מוצרים אל הלקוח נעשה אך ורק למקומות הנמצאים ברשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר..
עפ”י מדיניות האספקה של החברה מוצרים שהוזמנו באתר ע”י הלקוח אמורים להימסר בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור לעיל (להלן: “מועד האספקה”). מובהר עם זאת שמועד האספקה האמור מתייחס למצב שגרה, וכי ייתכנו עיכובים במועד האספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.
מוסכם כי החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה מ 10 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה וכי הלקוח לא יהיה זכאי לסעד ו/או פיצוי כלשהו בשל כך.
החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה, אולם הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים במלאי של החברה. על כן, החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח את כל המוצרים שהוזמנו על ידו וללקוח לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
בעת קבלת ההזמנה מהלקוח החברה תבדוק אם כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח זמינים במלאי. במידה ומוצר אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח יהיה חסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח ותמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או במידה והלקוח מבקש זאת. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תזכה את הלקוח במלוא מחיר המוצרים שאינם זמינים במלאי.
המשלוח יימסר ללקוח אך ורק בכתובת שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “הכתובת המבוקשת”) , ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי הלקוח ובכפוף להיותו מעל ל-18 שנים.
 
במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במידה ובמועד החדש שתואם עם הלקוח לא יהיה הלקוח נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה.
 
בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הלקוח בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לעדכן מעת לעת את דמי המשלוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 
מובהר בזאת כי ניתן לאסוף את המוצרים מחנות החברה לפי שעות הפעילות המפורסמות באתר ובתיאום מול החברה מראש.
 
החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה
 
הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזת המקורית שלא נפתחה ו/או נפגמה, ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצרים שהוחזרו. מודגש כי החזרת המוצרים תתאפשר אך ורק כנגד הצגת החשבונית שהתקבלה מהחברה בגין רכישת המוצרים.
 
ככל שסיבת ביטול ההזמנה אינה נעוצה בפגם או אי התאמה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי הביטול”).
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי במידה וההזמנה תבוטל על ידי הלקוח לאחר אספקת המוצרים ע”י החברה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח, בנוסף לדמי הביטול, דמי משלוח בגין אספקת המוצרים בסך של 50 ₪.
 
מדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול ההזמנה שלעיל אינה חלה על טובין פסידים למיניהם (מוצרים מתקלקלים או מתכלים), ובכלל זאת (אך לא רק): יין ו/או שמפניה ו/או אייריש קרים ו/או ליקרים ו/או משקאות אנרגיה ו/או כל מוצר אחר שעלול להתקלקל עד להחזרתו לחברה (להלן: “טובין פסידים”).
 
מודגש בזאת שמכיוון שטובין פסידים (לרבות בקבוקי יין ומשקאות אנרגיה) עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, וכי לא יכולה להיות לחברה שליטה כיצד הוחזקו טובין פסידים שהוחזרו אליה, החברה לא תאפשר החזרת טובין פסידים ו/או ביטול עסקאות בגינם.
 
מובהר כי מדיניות החברה בכל הקשור לביטול עסקה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 
מבצעים וקופונים
 
מעת לעת יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).
 
המבצעים המוצגים באתר הינם במסגרת מכירות האתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות החברה. החברה לא תהיה מחויבת למכור באתר מוצרים באותם תנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות החברה. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את החברה ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.
 
במידה והחברה תחליט לקיים מבצע במסגרת באתר כי אז המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי.
 
מובהר בזאת כי הטבות ו/או קופונים ו/או שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהשוברים ו/או הקופונים יהיו בתוקף ביום אישור ההזמנה וביצוע התשלום.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבצעים ו/או ההטבות המוצגים באתר מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה מוקדמת מראש.
 
הגבלת אחריות
 
האחריות הבלעדית לכל המוצרים ו/או המידע ו/או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
 
החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהמקרים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהיה החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:
 
רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות (אך לא רק), רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס.
 
מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות (אך לא רק) – מחמת כוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכד’.
 
תקלה בתקשורת שמקורה במעשה ו/או במחדל ו/או ברשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה למיניהם.
 
החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הלקוח או בציוד אחר של הלקוח כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה.
החרבה רשאית לבטל או להגביל את המבצעי וההטבות בכל עת.
החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות במקרה שרכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.
 
קניין רוחני
 
האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו, הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 
המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ”ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי ו/או להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, או לשכפל כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 
החברה אינה אחראית לכל הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני כלשהי ולכל פעולה אחרת הנעשית בעקבות השימוש באתר ולא עפ”י תנאיו.
 
הסכמה לקבלת דיוור
 
מוסכם בזאת ע”י המשתמש כי הרישום לאתר, הגשת בקשה לקבלת הודעות דיוור, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה מפורשת לקבלת חומרים שיווקיים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) בהיקפים ובתדירות הנתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש רשאי לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי, וזאת באמצעות פנייה של המשתמש לחברה בבקשה להפסקת משלוח החומר השיווקי. את הבקשה ניתן לשלוח בכל עת לכתובת הדוא”ל שלהלן: Info@aquavita.co.il .
אבטחת מידע
 
הנהלת האתר מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר.
 
המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע ו/או לנסות לבצע כל מעשה שיש בו כדי לשבש את פעילות האתר, לרבות ניסיונות חדירה למאגרי המידע של האתר ו/או חשיפת מידע. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט ו/או או אמצעי אוטומטי אחר שמטרתו סריקת נתונים מתוך האתר.
 
החברה לא תישא בכל אחריות בגין חשיפת פרטי הלקוח ו/או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה והלקוח לא שמר את פרטיו כראוי ו/או לא החליף את סיסמת הכניסה לאתר מעת לעת כמומלץ.
 
ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט
 
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.
 
יצירת קשר
 
אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת המייל: Info@aquavita.co.il .

 

אספקה ומשלוח
 
המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו ע”י החברה (להלן: “המשלוח”) בכפוף לאמור בתקנון זה.
 
מובהר בזאת כי אספקת המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח תתבצע בכפוף לאישור העסקה ע”י החברה ואישור התשלום ע”י חברת האשראי.
 
בעת הזמנת המוצרים יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: “אזורי החלוקה”). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת אזורי החלוקה מעת לעת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית מעת לעת להוסיף אזורים נוספים לרשימת אזורי החלוקה, לגרוע ממנה או לשנותה בכל דרך אחרת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לתת הודעה מוקדמת מראש.
 
מודגש בזאת כי משלוח מוצרים אל הלקוח נעשה אך ורק למקומות הנמצאים ברשימת אזורי לקוח שמקום האספקה אליו נמצא מחוץ לאזורי החלוקה יוכל
עפ”י מדיניות האספקה של החברה מוצרים שהוזמנו באתר ע”י הלקוח אמורים להימסר בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ע”י החברה כאמור לעיל (להלן: “מועד האספקה”). מובהר עם זאת שמועד האספקה האמור מתייחס למצב שגרה, וכי ייתכנו עיכובים במועד האספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.
 
מוסכם כי החברה לא תישא באחריות כלשהי במקרה שבו המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שחלפו למעלה מ 10 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה וכי הלקוח לא יהיה זכאי לסעד ו/או פיצוי כלשהו בשל כך.
 
החברה תשתדל לספק את כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה, אולם הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים במלאי של החברה. על כן, החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח את כל המוצרים שהוזמנו על ידו וללקוח לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
 
בעת קבלת ההזמנה מהלקוח החברה תבדוק אם כל המוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח זמינים במלאי. במידה ומוצר אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו ע”י הלקוח יהיה חסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הלקוח ותמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או במידה והלקוח מבקש זאת. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תזכה את הלקוח במלוא מחיר המוצרים שאינם זמינים במלאי.
 
המשלוח יימסר ללקוח אך ורק בכתובת שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה (להלן: “הכתובת המבוקשת”) , ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי הלקוח ובכפוף להיותו מעל ל-18 שנים.
 
במידה והלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במידה ובמועד החדש שתואם עם הלקוח לא יהיה, יוחזרו המשקאות לחברה ועל הלקוח יהיה לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי מחנות החברה הממוקמת
בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הלקוח בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לעדכן מעת לעת את דמי המשלוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 
מובהר בזאת כי ניתן לאסוף את המוצרים מחנות החברה לפי שעות הפעילות המפורסמות באתר ובתיאום מול החברה מראש.
 
 נכון להיום אנחנו לא מגיעים לאזורים : רמת הגולן, יישובים מחוץ לקו הירוק ומושבים על קו הגבול עם הרשות הפלסטינית 
 
החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה
 
הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזת המקורית שלא נפתחה ו/או נפגמה, ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצרים שהוחזרו. מודגש כי החזרת המוצרים תתאפשר אך ורק כנגד הצגת החשבונית שהתקבלה מהחברה בגין רכישת המוצרים.
 
ככל שסיבת ביטול ההזמנה אינה נעוצה בפגם או אי התאמה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר הכולל של ההזמנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (להלן: “דמי הביטול”).
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי במידה וההזמנה תבוטל על ידי הלקוח לאחר אספקת המוצרים ע”י החברה, כי אז תהיה החברה זכאית לגבות מהלקוח, בנוסף לדמי הביטול, דמי משלוח בגין אספקת המוצרים בסך של 50 ₪.
 
מדיניות החזרת המוצרים ו/או ביטול ההזמנה שלעיל אינה חלה על טובין פסידים למיניהם (מוצרים מתקלקלים או מתכלים), ובכלל זאת (אך לא רק): יין ו/או שמפניה ו/או אייריש קרים ו/או ליקרים ו/או משקאות אנרגיה ו/או כל מוצר אחר שעלול להתקלקל עד להחזרתו לחברה (להלן: “טובין פסידים”).
 
מודגש בזאת שמכיוון שטובין פסידים (לרבות בקבוקי יין ומשקאות אנרגיה) עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, וכי לא יכולה להיות לחברה שליטה כיצד הוחזקו טובין פסידים שהוחזרו אליה, החברה לא תאפשר החזרת טובין פסידים ו/או ביטול עסקאות בגינם.
 פרטיות:

מפעילי האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר
שימוש במידע
מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ואו פי הוראות כל דין. זאת לצורך מטרות אלה ואחרות:
לצורך שימוש הגולש בשירותים יחודיים כדוגמת תגובות לכתבות, פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות המוצעות באתר.
לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
לצורך פרסום מידע, רכישה ומכירה של שירותים ומוצרים באתר כולל פרסום מודעות באיזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.
לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שתשאיר באופן פעיל באתר, יכול ויאסף על ידי מפעלי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות
לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר מי מהוראות הסכם השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמשת או במקרה מחלוקת עם הגולש.
לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.
מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
אנו עשויים לאסוף את המידע הבא:
שם פרטי ומשפחה
פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דוא”ל
מידע על הזמנות ורכישות
מידע סטטיסטי על דפוסי גלישה באתר
מידע הקשור בשירות לקוחות ומכירות (פניות, בקשות, הצעות, תלונות ובירורים)
אנו מחויבים להבטיח כי המידע שלך מאובטח. על מנת למנוע גישה אסורה לנתונים אישיים, אנו פועלים בהתאם לנהלים פיזיים, פיננסיים, אלקטרוניים וניהוליים עדכניים כדי להגן ולאבטח את המידע שאנו אוספים באופן מקוון.

אקווה וויטה לא מעביר את פרטי הלקוחות לצד ג’ שלא לצורך העסקה

 

חוק הגנת הפרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.


יצירת קשר


אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת המייל: info@aquavita.co.il .

 

אקווה וויטה שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני הספקה , אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי ,לחברה אקווה וויטה יש זכות שלא לספק הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מכירת מוצרי אלכוהול הינה לגילאי 18 ומעלה.

אנא אשרו את גילכם.

דילוג לתוכן